герб Волноваха
Волновахский городской портал


Главная
Добавить новость!
2020-08-14 [20:42:11]
Разделы сайта

ГНИ информирует...

О Волновахе
История города
История города (укр) Информация о районе
Природные территории
Большие и малые села
Села и посёлки (укр)
Карты, схемы
Расписание поездов
Расписание электричек
Расписание автобусов
Банки, банкоматы
Такси
Отдых, развлечения
Провайдеры, сети
Мобильная связь
Телевидение
Кабельное ТВ
Радиостанции
Архив форума
Карта сайта
Библиотеки, музеи
Газеты
Учебные заведения
Организации города
Достопримечательности:
Великоанадольский лес
Дендрарий
Лесной колледж
Музей леса
Монастырь

Архив новостей

Друзья сайта

Устав территориальной громады

Форум

Фотогалерея

Поиск работы

Погода в Волновахе

Фирмы, организации

Статут територіальної громади м. Волноваха

Розділ IV. Форми участі громадян у місцевому самоврядуванні.

Стаття 11. Форми безпосереднього здійснення місцевого самовря- дування у місті.
1.Право членів територіальної громади на участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізовано в таких формах:
- місцевий референдум;
- вибори депутатів міської ради та міського голови;
- загальні збори громадян за місцем проживання;
- місцеві ініціативи;
- громадські слухання;
- участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування;
- через взаємодію органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян;
- інші форми.
2. Порядок безпосереднього здійснення місцевого самоврядування у місті визначається законами України, цим Статутом та рішеннями міської ра-ди.
3.Розмежування повноважень між елементами місцевого самоврядування здійснюється згідно із законодавством, цим статутом та рішеннями міської ра-ди.
4.Міська рада, міський голова, виконавчій комітет міської ради обираються, утворюються та діють згідно з Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Статутом, іншими діючими законами України. Вони здійснюють свою діяльність, пов'язану з реалізацією функцій місцевого самоврядування за дорученням територіальної громади, від її імені та в її інтересах.
5.Члени територіальної громади здійснюють своє право на участь у місцевому самоврядуванні безпосередньо або через міську раду та органи самоорганізації населення.

Стаття 12. Місцевий референдум.
1.Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань, віднесених законодавством України до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення жителями міста, які згідно із законодавством мають право участі в місцевому референдумі.
2.Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, цим та іншими законами до відання місцевого самоврядування.
3.На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законодавством до відання органів державної влади.
4.Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на відповідній території.
5.Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми.

Стаття 13. Вибори депутатів міської ради та міського голови
1.Вибори депутатів міської ради проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування відповідно до законодавства про вибори.
2.Міський голова обирається територіальною громадою міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку та на строк, визначений законодавством.

Стаття 14. Загальна збори громадян за місцем проживання.
1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.
2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності.
1.Компетенція та порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання встановлюються "Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні", затвердженим Верховною Радою України та цим Статутом.
3.У випадках, коли скликання зборів пов'язане з певними організаційними труднощами (відсутність необхідних приміщень, необхідність додаткових коштів тощо) проводиться конференція представників громадян мікрорайонів, житлових масивів (комплексів), вулиць, кварталів, будинків та інших територіальних утворень.
4.Норми представництва на конференціях представників встановлюють-ся в таких межах:
- будинок - один представник від квартири;
- вулиця - один представник від кожних п'яти приватних будинків та два пред-ставники від кожного багатоповерхового будинку;
- округ - один представник від кожних десяти приватних будинків та один представник від кожного під΄їзду багатоповерхового будинку.
5.Представники громадян для участі в конференціях визначаються орга-нами територіальної самоорганізації населення у відповідності із встановле-ними цим статутом нормами. Дозволяється участь в конференціях громадян за власним бажанням, як-що вони проживають на відповідній території та не визначені відповідним ор-ганом територіальної самоорганізації населення для участі в конференціях.
6.Збори громадян за місцем проживання та конференції представників громадян можуть запровадити збори коштів для вирішення питань зборів. Таке рішення приймається тільки за згодою всіх мешканців, яких стосується це рішення. У разі прийняття рішеннь на загальних зборах громадян або конференціях представників обов'язково визначаються:
- мета, з якою запроваджується збір коштів;
- термін дії самооподаткування;
- територія, на якій запроваджується самооподаткування;
- порядок збирання та витрачання коштів населення, які зібрані на засадах самооподаткування;
- порядок звітності перед населенням міста про витрачання коштів самооподаткування.
7.Рішення загальних зборів членів територіальної громади міста, яке прийняте більш, ніж 25 учасниками таких зборів, вважається обов'язковим до розгляду на сесії міської ради.
8.Ініціатори проведення загальних зборів, рішення яких буде передано до розгляду відповідних рад, за 10 днів до дня їх проведення повідомляють міського голову про питання, які будуть розглядатися на цих зборах, час і місце їх проведення.
9.Загальні збори жителів за місцем проживання можуть скликатися міським головою, міською радою, її виконавчим органом, органами самоорганізації населення, депутатами Верховної Ради України, депутатами міської ради, ініціативними групами членів територіальної громади міста.
10. З розглянутих питань загальні збори приймають рішення більшістю присутніх на зборах, відкритим або таємним голосуванням. Рішення загальних зборів жителів за місцем проживання підписується головою і секретарем зборів, а з питань, що передаються на розгляд відповідних рад - усіма учасни-ками зборів, які підтримують прийняте рішення.

Стаття 15. Місцеві ініціативи
1.Члени територіальної громади міста мають право ініціювати розгляд у міській раді, в порядку місцевої ініціативи будь-якого питання, віднесеного Конституцією України, законами України та цим Статутом до предметів відання місцевого самоврядування у місті.
2. Право на участь в ініціюванні та внесенні питань на розгляд міської ради мають члени територіальної громади міста Волноваха, які досягли 18 років і мають право голосу.
3. Для ініціювання розгляду у міській раді питань члени територіальної громади створюють ініціативну групу у складі 3 жителів міста (не менше), про те складають заяву, підписану всіма членами ініціативної групи. Ця заява реєструється у міській раді. В заяві необхідно вказати:
- прізвище, ім'я та по батькові всіх членів ініціативної групи;
- мета створення ініціативної групи;
- територія, від якої ініціюється розгляд питань у міській раді (мікрорайон, житловий комплекс, вулиця, квартал, будинок);
- місце та час проведення зборів громадян за місцем проживання для ініціювання розгляду питань у міській раді;
- інші відомості.
4. Після реєстрації заяви ініціативна група проводить збори громадян за місцем проживання з питань місцевої ініціативи. На зборах визначаються конкретні питання місцевої ініціативи для внесення на розгляд ради. Міська рада сприяє ініціативній групі у проведенні зборів громадян. Відповідальність за підтриманням громадського порядку під час проведення зборів несе ініціативна група, що є обов'язковою умовою проведення таких зборів.
5. Збори громадян за місцем проживання з питань місцевої ініціативи приймають відповідне рішення більшості громадян, присутніх на зборах, відкритим або таємним голосуванням, що вирішується зборами. Рішення зборів підписується головою та секретарем зборів.
6. За результатами зборів складається протокол, який у двох примірниках подається ініціативною групою в міську раду. У протоколі має бути зазначена кількість присутніх громадян, прізвища, ім'я та по батькові присутніх депутатів міської ради, питання місцевої ініціативи, які пропонуються зборами громадян на розгляд міської ради. До протоколу додається список громадян, які були присутніми на зборах, із зазначенням їх місця проживання. Протокол підписується головою та секретарем зборів і присутніми на зборах депутатами міської ради.
7.Місцева ініціатива оформляється у вигляді письмово викладеної пропозиції про розгляд відповідного питання чи прийняття певного рішення міською радою або районною у місті радою.
9.Письмові пропозиції, передані на розгляд міської ради, повинні бути підписані не менш, ніж 25 членами територіальної громади міста.
10.У строк не пізніше ніж через 7 днів після подання в міську раду про-токолу зборів громадян розглядається постійною депутатською профільною комісією ради та готується питання місцевої ініціативи для розгляду на сесії ради.
11.Місцева ініціатива, внесена у встановленому порядку на розгляд міської ради чи районної ради, підлягає обов'язковому розгляду цією радою на відкритому засіданні ради за обов'язковою участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.
12.Рішення міської ради, а також районної ради, прийняті з питань, внесених на їх розгляд шляхом місцевої ініціативи, оприлюднюються в міських засобах масової інформації у термін не пізніше ніж через 10 днів після його прийняття. Копія рішення надається ініціативній групі з питань місцевої ініціативи.
13.Рішення з питань місцевої ініціативи набувають чинності з дня їх прийняття у місцевій раді.
14.Повторний розгляд питань місцевої ініціативи на сесії ради проводиться не раніше, ніж через щість місяців після прийняття попереднього рішення з цього питання.

Стаття 16. Громадські слухання.
1.Територіальна громада міста має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами міської, районної ради, міським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких вони можуть заслуховувати вказаних осіб, порушувати питання та вносити пропозиції з питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування міста. Положення про громадські слухання в м. Волноваха (додається).
2. Громадські слухання з питань, віднесених до відання міського голови та міської ради, проводяться не рідше одного разу на рік, а з питань.
3.Під час громадських слухань члени територіальної громади заслуховують депутатів і посадових осіб, порушують питання та вносять пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
4.Підготовку та проведення громадських слухань забезпечують секретар міської ради.
5.Дата проведення громадських слухань доводиться до відома громадян не пізніше, ніж за 14 днів до їх проведення через міські засоби масової інформації та через окружні, вуличні та будинкові комітети.
6. Приміщення для проведення громадських слухань забезпечує міська рада.
7.Графік проведення зустрічей з депутатами міської ради складається радою за загодою депутатів.
8.Не рідше одного разу на рік проводиться зустріч міського голови з громадянами, де він звітує про свою роботу.
9. Секретар ради подає на розгляд виконавчих органів ради перелік про-позицій, які внесені за результатами громадських слухань. Пропозиції обов'я-зково розглядаються виконавчим колмітетом у двотижневий термін після по-дання та визначається можливість їх виконання. Під час цього розгляду мо-жуть бути присутні депутати міської ради.
10.Результати розгляду пропозицій виконавчим комітетом повертаються до секретаря ради, який ставить до відома депутатів міської ради.
11.За письмовим поданням депутатів міської ради пропозиції розгляда-ються виконавчим комітетом на його засіданні або на сесії міської ради.
12. Не пізніше 15 грудня поточного року міська рада через місцеві засо-би масової інформації інформує громадян міста про результати розгляду про-позицій, які внесені за результатами громадських слухань.

Стаття 17. Грамоти, нагороди і почесні звання
1.За заслуги в соціальному, економічному і культурному розвитку міста, великий особистий внесок у розвиток міста і його прославлення за межами регіону, країни,і високу професійну майстерність, що сприяє розвитку території, плідну добродійну діяльність, за виявлений у мирний час героїзм і мужність міська рада з метою заохочення громадян і організацій має право присвоювати почесні звання і нагороджувати:
- "Почесний громадянин міста Волноваха";
- Нагрудний знак "Почесний громадянин міста Волноваха";
- Нагрудний знак "За заслуги перед містом Волноваха";
- Почесна грамота та Грамота Волноваської міської ради;
- Почесна грамота та Грамота виконкому Волноваської міської ради;
- Премія Волноваської міської ради для творчо працюючих працівників освіти, охорони здоров’я, культури, і н.д.;
- Премія міського голови медалістам-випускникам шкіл;
- Стипендія міської ради студентам, які мають особливі успіхи в навчанні;
- Стипендія міського голови "За видатні досягнення у спорті" та інші.

Стаття 18. Участь громадян в роботі органів місцевого самоврядування.
1.Жителі міста мають право бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради. У разі неможливості з якихось причин забезпечити можливість для жителів міста слухати засідання міської ради у сесійній залі, за вимогами мешканців, міській голова, або секретар ради організовує трансляцію цього питання сесії через засоби масової інформації.
2.Жителі міста мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов'язаних із їх особистими правами, забезпе-чення яких віднесено до компетенції міського самоврядування
3. Представники жителів міста мають право бути присутніми на за-сіданнях постійних комісій міської ради під час обговорення проектів міського бюджету, програм соціально-економічного і культурного розвитку, а також при розгляді їх особистих питань.

Стаття 19. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями.
1. Відносини міської ради, її виконавчих органів з підприємствами, установами та організаціями, що знаходяться на території міста, базуються на дотриманні визначених законодавством прав суб'єктів господарської діяльності і визначаються їх формою власності.
2.У стосунках з підприємствами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, міська рада та її виконавчі органи здійснюють такі функції:
-приймають рішення про їх створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання;
- встановлюють розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету;
- встановлюють в порядку і межах, визначених законодавством, тарифи щодо надання підприємствами послуг.
3.Відносини міської ради та її виконавчих органів з підприємствами, ус-тановами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності тери-торіальної громади, будуються на договірній та податковій основі. Ці підприємства підконтрольні міській раді та її виконавчим органам у межах власних повноважень міської ради, наданих законом, а також з питань здійснення повноважень, які делеговані органами державної виконавчої влади виконавчим органам міської ради.

Стаття 20. Взаємодія органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.
1.Об'єднання громадян на території міста Волноваха діють на підставі чинного законодавства України.
2.Для проведення масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій тощо) зареєстроване об'єднання громадян повідомляє про це у письмовій формі міську раду. У повідомленні за підписом керівника організації або осередку необхідно вказати мету, місце та час проведення заходу, передбачувану кількість громадян, які братимуть участь у заході.
3.Для отримання від органів місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації мети та завдань, об'єднання громадян або його осередок подають письмову заяву за підписом керівника на ім'я міського голови. Вона надається об'єднанню громадян за підписом міського голови у термін не пізніше місяця з дня подання заяви.
4.Причиною відмови у наданні необхідної інформації можуть бути:
- інформація, яка містить державну таємницю, є службовим документом;
- конфедеційна інформація, яка може стосуватись особистого життя громадян, їх здоров'я і таке інше;
- інші причини, передбачені діючим законодавством.
5.Пропозиції до органів місцевого самоврядування подаються загальними зборами об'єднань громадян або їх осередків, їх керівником, або їх керівними органами, на ім'я посадових осіб місцевого самоврядування у письмовій формі за підписом керівника організації. Орган місцевого самоврядування розглядає ці пропозиції та надає обґрунтовану відповідь не пізніше, ніж через місяць після їх надходження.

Стаття 21. Інші форми участі громадян, членів територіальної громади міста, в здійсненні місцевого самоврядування.
1.Перелік форм участі жителів міста у здійсненні міського самовряду-вання, визначений цим Статутом, не є вичерпним . Органи та посадові особи міського самоврядування сприяють становленню но-вих форм участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування.
2.Жителі міста мають право пропонувати органам місцевого самоврядування нові форми участі в здійсненні місцевого самоврядування, якщо вони не суперечать чинному законодавству України.
3.Крім передбачених цим Статутом, можуть бути використані і такі форми участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування:
- громадське обговорення проектів актів міської ради та інших органів міського самоврядування. Підлягають оприлюдненню з метою проведення громадського обговорення проекти планів економічного і соціального розвитку міста, міського бюджету, цільових програм міського розвитку;
-членство в комісіях, які утворюються на громадських засадах при органах і посадових особах міського самоврядування (перелік цих комісій та положення про них затверджується рішенням міської ради);
-участь у роботі фахових комітетів, що створюються за рішенням виконавчого комітету міської ради з числа фахівців, які працюють в системі місцевого самоврядування або діяльність яких пов`язана з наданням громадських послуг членам міської громади, з метою їх залучення до розробки і реалізації проектів, що передбачають підвищення якості надання таких послуг. Положення про ці фахові комітети затверджуються виконав-чим комітетом міської ради ;
- участь у роботі громадських рад, що утворюються при міській раді з метою вивчення потреб окремих категорій жителів міста та існуючої практики надання їм соціальних послуг в системі міського самоврядування, залучення їх до здійснення міського самоврядування (за рішенням міської ради при ній можуть бути утворені ради пенсіонерів, інвалідів, національних меншин, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців, які не забезпечені житлом, тощо. Положення про ці ради розробляється виконавчим комітетом міської ради та затверджується рішенням міської ради);
- участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень міської ради з питань, що мають суттєве значення для міської громади, визначають основні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку міста ;
- участь у масових актах, метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб міського самоврядування до актуальних проблем загальноміського значення або проблем забезпечення жителів міста, охорони навколишнього середовища, підтримання громадської безпеки тощо, які вимагають негайного вирішення;
-робота в органах самоорганізації населення;
- виконання на громадських засадах робіт по благоустрою території міста, надання послуг соціально незахищеним жителям міста ;
- надання матеріальної допомоги міському самоврядуванню у формі добровільних пожертв, внесків до фондів, що утворюються органами місцевого самоврядування з метою надання допомоги соціально незахищеним жителям міста або з метою сприяння культурному і духовному розвитку, підтриманню в належному стані пам`ятників історії , культури і архітектури, природних пам`ятників .
Адрес текущей страницы: www.volnov.org.ua

Рекомендуем: Зажигалки zippo usel.az.