герб Волноваха
Волновахский городской портал


Главная
Добавить новость!
2023-12-10 [08:39:03]
Разделы сайта

ГНИ информирует...

О Волновахе
История города
История города (укр) Информация о районе
Природные территории
Большие и малые села
Села и посёлки (укр)
Карты, схемы
Расписание поездов
Расписание электричек
Расписание автобусов
Банки, банкоматы
Такси
Отдых, развлечения
Провайдеры, сети
Мобильная связь
Телевидение
Кабельное ТВ
Радиостанции
Архив форума
Карта сайта
Библиотеки, музеи
Газеты
Учебные заведения
Организации города
Достопримечательности:
Великоанадольский лес
Дендрарий
Лесной колледж
Музей леса
Монастырь

Архив новостей

Друзья сайта

Устав территориальной громады

Форум

Фотогалерея

Поиск работы

Погода в Волновахе

Фирмы, организации

Статут територіальної громади м. Волноваха

Розділ VI. Представницькі та виконавчі органи місцевого законодавства у місті

Стаття 23. Волноваська міська рада.
1.Міська рада є представницьким органом місцевого самовряду-вання у місті - єдиним органом представницької влади міської громади.
2.Міська рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунок в банку, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді та мати інші реквізити і повноваження відповідно до законодавства.
3.Міська рада відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" правомочна розглядати і вирішувати питання загальної компетенції та відповідно до статті 26 зазначеного Закону вирішувати питання виключної компетенції.
4.Міська рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів міської ради визначаються Конституцією України і Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".
5.Загальний склад міської ради встановлюється в межах, визначених за-конодавством, рішенням міської ради, яке приймається перед кожними черго-вими виборами депутатів міської ради. Крім депутатів, до складу міської ради входить за посадою міський голова.
6.Строк повноважень міської ради – відповідно до Законодавства України. Міська рада є повноважною за умови обрання не менш як двох тре-тин від встановленого радою складу депутатів.
7.Повноваження міської ради починаються з моменту офіційного повідомлення міською виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів.
8.Повноваження міської ради припиняються в день офіційного оголо-шення міською територіальною виборчою комісією про обрання міської ради нового скликання. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень міської ради визначаються законодавством.
9.Міська рада діє у відповідності із затвердженим міською радою Регламентом роботи Волноваської міської ради.

Стаття 24. Повноваження міської ради.
1.Загальна компетенція міської ради- міська рада правомочна роз-глядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та інши-ми законами до її відання.
2.Виключна компетенція міської ради.
2.1.Виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються такі питання:
1) затвердження регламенту ради;
2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради,затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до скла-ду виконавчого комітету та його розпуск;
4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, пе-редбаченому законодавством;
5) затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання;
6) утворення за поданням міського голови інших виконавчих органів ради;
7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його вико-нання;
8) заснування засобів масової інформації ради, призначення і звільнення їх керівників;
9) заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів ради;
10) прийняття рішення про недовіру міському голові;
11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих ор-ганів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;
12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді,виконання ними доручень ради;
13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;
14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депута-та ради в порядку, встановленому законом;
15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням ради, прийнятим у межах її повноважень;
16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених законодавством;
17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;
18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого са-моврядування та міського голови;
20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;
21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;
22) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;
23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затверд-ження звіту про виконання відповідного бюджету;
24)встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;
25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;
26) прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;
27) прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з місцевого бюджету;
28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавст-ва пільг по місцевих податках і зборах;
29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;
30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади.
31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повнова-жень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;
32) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, ус-танов та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);
33) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
34) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
35) затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності тери-торіальних громад;
36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;
37) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних ор-ганів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;
38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території міста нових об'єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;
39) створення відповідно до закону муніципальної міліції, яка утримується за рахунок коштів місцевого бюджету; затвердження і звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї міліції;
40) заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на відповідній території, порушення перед відповідними органами вищого рівня питання про звіль-нення з посади керівників цих органів у разі визнання їх діяльності неза-довільною;
41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених законами України;
42) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови міста, іншої містобудівної докумен-тації;
43) затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;
44) встановлення відповідно до законодавства правил з питаньблагоустрою території міста, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких пере-дбачено адміністративну відповідальність;
45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
46) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення у випадках, передбачених цим законодавством;
47) затвердження статуту територіальної громади;
48) затвердження відповідно до закону Положення про зміст,опис та по-рядок використання символіки територіальної громади;
49) вирішення відповідно до закону питання про мову (мови), якою кори-стуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях;
50) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у держав-ну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;
51) інші повноваження передбачені законодавством і Регламентом ради.

Стаття 25. Міський голова м. Волноваха
1.Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста і виконує повноваження, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
2.Міський голова обирається територіальною громадою міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.
3.Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою,в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
4.Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень. У разі дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень повноваження міського голови здійснює секретар міської ради.
5. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів ради, передбачені законом про статус депутатів ради, якщо інше не встановлено законом.
6.Міський голова головує на засіданнях міської ради, очолює виконавчий комітет міської ради і головує на його засіданнях.
7. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством України.

Стаття 26. Інші керівники міської ради і її виконкому.
1.Крім міського голови, іншими керівниками міської ради і її виконкому є секретар міської ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради які діють відповідно із повноваженнями наданими законодавством, Регламентом ради, а також за розподілом обов΄язків затвердженим міським головою.
2. Керівники міської ради і її виконкому зобов'язані щомісяця проводити прийом жителів міста з особистих питань. Перелік осіб та графіки прийому громадян, узгоджені з міським головою, оприлюднюються через засоби масо-вої інформації не рідше одного разу на рік.

Стаття 27. Сесії міської ради.
1.Основною організаційною формою роботи міської (районної у місті) ради є її сесія.
2.Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань по-стійних та інших комісій.
3.Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
4. Порядок скликання та робота сесій міської та районної у місті рад визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідними Регламентами міської та районної у місті рад.
5.Сесії ради проводяться гласно і носять відкритий характер. У разі не-обхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.
6.На сесіях міська рада розглядає найважливіші питання, віднесені до відання міського самоврядування, за виключенням питань, які у відповідності із принципом розподілу влад віднесені до відання міського голови і виконавчих органів міської ради.
7.Пропозиції до порядку денного сесії міської ради можуть вноситися міським головою, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчим комітетом міської ради, загальними зборами громадян за місцем проживання.

Стаття 28. Депутат міської ради.
1.Депутат міської ради – особа, яка шляхом вільних виборів наділяється міською громадою повноваженнями представляти інтереси своїх виборців та здійснювати функції міського самоврядування, віднесені законодавством до відання міської ради.
2.Депутат міської ради здійснює свої повноваження, як правило, на гро-мадських засадах. Міська рада може прийняти рішення щодо оплати роботи окремих депутатів, які займають в раді виборні посади на постійній основі. Грошова винагорода депутатам, які працюють в міській раді на постійній основі, виплачується з міського бюджету в розмірах, визначених рішеннями ради.
3.Депутат міської ради не може мати іншого представницького мандату та займати виборчі посади в системі міського самоврядування. Депутат міської ради складає присягу такого змісту: “Вступаючи в права депутата Волноваської міської ради, зо-бов`язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Волноваха та добро-бут його жителів, гідно представляти своїх виборців, одстоювати їх права і свободи. Присягаю додержуватися Конституції України, законів України, Статуту територіальної громади міста Волноваха, виконувати свої обов`язки в інтересах міської територіальної громади”.
4.Повноваження депутатів міської ради припиняються одночасно із припиненням повноважень міської ради у випадках та у порядку, передбаче-них законодавством. Повноваження депутата міської ради за рішення ради припиняються достроково у разі:
-складення повноважень за особистою заявою;
-виїзду на постійне місце проживання за межі території міста;
-набрання законної сили звинувачувального вироку щодо нього.

Стаття 29. Постійні і тимчасові комісії міської ради.
1.Міська рада утворює постійні та тимчасові комісії міської ради.
2.Постійні комісії міської ради обираються з числа її депутатів для вив-чення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчих органів.
3.Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
4.До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голо-ва і його заступники, секретар міської ради.
5.Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету,звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
6.Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
8.Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
9. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності.
10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секрета-рем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
12. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
13.Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
14.Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених ра-дою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Кон-трольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
15.Повноваження тимчасової комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.
16.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних і тимчасових комісій визначаються Регламентом ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються міською радою.

Стаття 30. Депутатські групи та фракції міської ради.
1.Для формування узгоджених поглядів з питань, що розглядаються міською, районною у місті радами або входять до їх компетенції, депутати, за взаємною згодою, можуть створювати депутатські групи та об'єднуватися за партійною ознакою у фракції.
2.Депутатські групи та фракції створюються на зборах депутатів, на яких обирається керівник групи або фракції.
3.Керівник групи або фракції організовує її роботу та представляє її у відносинах з іншими групами, фракціями, відповідною радою, її органами та посадовими особами.
4.Створення групи або фракції оформляється протоколом. Протокол про створення групи, фракції і списки депутатів, що входять до їх скла-ду, підписуються керівником депутатської групи, фракції і передають-ся до відповідної ради.
5.Депутат ради може бути членом тільки однієї депутатської групи, фракції.
6.На сесії депутати інформуються про створення депутатської групи та фракції, їх склад з внесенням цієї інформації до протоколу сесії ради.

Стаття 31. Секретар міської ради
Секретар міської ради обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, що передбачені ст. 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламентом ради.

Стаття 32. Громадські приймальні депутатів міської ради.
1.Громадські приймальні депутатів міської ради утворюються міською радою з метою допомоги депутатам у виконанні своїх обов'язків. Порядок створення та діяльність громадських приймалень визначаються відповідним положенням, що затверджується міською радою.
2.Допомогу депутатам у роботі зі зверненнями громадян здійснює секретар міської ради.

Стаття 33. Виконавчий комітет міської ради
1.Виконавчий комітет міської ради є виконавчим і розпорядчим органом міського самоврядування, який утворюється міською радою на строк її повноважень, підзвітен і підконтролен їй, а з питань здійснення ним повноваженьорганів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
2.Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов`язків організує роботу виконавчого комітету перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.
3.Виконавчий комітет є юридичною особою, має свою печатку, штампи та інші реквізити юридичної особи.
4.Кількісний склад виконавчого комітету міської ради визначається міською радою, а персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови.
5.До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати міської ради, крім секретаря ради.
6.Перший заступник, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради та керуючий справами виконавчого комітету виконують свої обов`язки на постійній основі. Члени виконавчого комітету виконують свої обов`язки на громадських заса-дах.
7.Повноваження, організація роботи виконавчого комітету визначаються чинним законодавством, цим Статутом та Регламентом роботи виконавчого комітету Волноваської міської ради, який затверджено рішенням міської ра-ди.
8.Звітує про роботу виконавчого комітету міський голова. Міська рада з власної ініціативи жителів міста може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск в порядку передбаченому законодавством.Підстави, на яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в міських засобах масової інформації.
9.Організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою (або його першим заступником в разі відсутності міського голови чи неможливості виконання ним своїх обов`язків) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
10.Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи вико-навчого комітету здійснює заступник міського голови по роботі з виконавчими органами, який призначається на посаду у порядку, визначено-му чинним законодавством.

Стаття 34. Відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради
1.Міська рада у межах затверджених нею структури і штатів створює виконавчий комітет та відділи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради.
2.Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету,міському голові.
3.Керівники відділів виконкому призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.
4.Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою.

Стаття 35. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста
1. Міська рада в межах наданих повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
2.Рішення міської ради приймаються на пленарних засіданнях більші-стю депутатів від загального складу ради в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
3.Рішення міської ради нормативно-правового характеру набира-ють чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не вста-новлено більш пізній строк введення цих рішень в дію. Рішення міської ради та її виконавчого комітету, що мають нормативно-правовий характер, підлягають офіційному оприлюдненню в засобах массової інформації не пізніше тридцяти днів з дня їх прийняття.
4.Рішення міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обгрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила за-уваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.
5.Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються міським головою.
6.У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд ради.
7.Міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.
8.Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані радою.
9.Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
10.Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування дово-дяться до відома населення. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 36. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста
1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування міста несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою міста, державою, юридичними і фізичними особами.
2.Органи та посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані не допускати неправомірних рішень і дій, що ведуть за собою відшкодування збитків за рахунок коштів міського бюджету та власних коштів посадових осіб. Така ж відповідальність наступає і в результаті бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
3.Притягнення до відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється на підставі Конституції України та чинних законів України.
4.Територіальна громада міста в установленому порядку може поруши-ти питання щодо дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію України або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забез-печують наданих їм законом повноважень.
5.Порядок дострокового припинення повноважень органів місцевого самоврядування міста та їх посадових осіб визначається Зако-нами України "Про місцеве самоврядування в Україні", та іншими законами України.
6.Спори щодо поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування у місті, вирішуються в судовому порядку.
Адрес текущей страницы: www.volnov.org.ua

Рекомендуем: